Τι είναι η php : Hypertext Preprocessor

Η php, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της (php.net) είναι:

PHP is a widely-used general-purpose scripting language that is especially suited for Web development and can be embedded into HTML.

Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση:

Η PHP είναι μία  πολύ διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης, που είναι κατάλληλη για προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών και μπορεί να εισαχθεί σε HTML